Ruimtelijk Ordening


In Nederland zijn de gebruiks- en bouwmogelijkheden ruimtelijk geordend in bestemmingsplannen (en beheersverordeningen). In de nabije toekomst worden dit de omgevingsplannen.

Van Kempen RO heeft ruime ervaring met het opstellen van bestemmingsplannen en beheersverordeningen voor uiteenlopende gebieden in diverse gemeenten. Het merendeel van die plannen had betrekking op landelijk gebied. Daarbij valt te denken aan bestemmingsplannen buitengebied, maar ook aan plannen voor kleine kernen. In veel gevallen was daarbij ook sprake van een woningbouwlocatie of een bedrijventerrein.Verder zijn ook voor diverse kleinere locaties (postzegel)bestemmingsplannen opgesteld. Actueel zijn plannen voor hergebruik / herbestemming van vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) als woning(en), bedrijf, recreatievoorziening of zorginstelling, voor uitbreiding van (agrarische) bedrijven, voor hergebruik / herbestemming van leegstaande bedrijfspanden in kleine kernen als woning(en), voor realisering van een multifunctioneel centrum, etc.Van Kempen RO denkt  vooraf met de opdrachtgever na over de uitgangspunten voor het nieuwe plan. In een gebiedsvisie, stedenbouwkundig plan, nota van uitgangspunten of vergelijkbaar document worden deze zo nodig vastgelegd. Besluitvorming en communicatie over deze documenten zijn essentieel voor het creëren van draagvlak voor en voorzienbaarheid van mogelijke aanpassingen in de bestemmingsregelingen.Van Kempen RO bekijkt vervolgens de geldende bestemmingsregelingen kritisch op hun houdbaarheid. Conform de vooraf vastgelegde uitgangspunten worden nieuw beleid en/of actuele ontwikkelingen de ruimte gegeven en vertaald in een adequate regelgeving. De daarin te maken keuzes worden steeds in overleg met de opdrachtgever gemaakt.Van Kempen RO maakt plannen voor gemeenten en adviesbureaus. Daarbij kan sprake zijn van zowel uitbesteding als detachering/inhuur. Naar gelang van de wens van de opdrachtgever wordt de opdracht extern (in het kantoor van Van Kempen RO) dan wel intern (werken op locatie bij de opdrachtgever) uitgevoerd.
Van Kempen RO neemt desgewenst bij het opstellen van de bestemmingsplannen e.a. ook de projectleiding ter hand. Daarmee is in het verleden, zowel bij adviesbureaus als bij diverse gemeenten, reeds de nodige ervaring opgedaan.Kort samengevat:Van Kempen ROverlegt grenzen voor actuele ruimtelijke ordening.