Referentie 5 Ruimtelijke Ordening

 

Plan:
Multifunctioneel Centrum (MFC) Bukestraat / Langestraat

Locatie:
Heerewaarden, gemeente Maasdriel

Casus:
Realisering van een MFC in de kleine kern Heerewaarden.
Ter vervanging van een bestaand gemeenschapshuis, een bestaande basisschool en een bestaande kantine met kleedlokalen, wordt op het sportpark bij Heerewaarden een nieuw MFC gebouwd.
Uitvoering van diverse (milieu)onderzoeken om de haalbaarheid van de gekozen oplossing aan te tonen.


Planopzet:
Herinrichting van het sportpark en omliggende groenvoorzieningen, in combinatie met de sloop van de bestaande kantine annex kleedlokalen biedt ruimte voor de realisering van een MFC.
De factoren geluid, geur, flora en fauna (vleermuizen), verkeersveiligheid en conventionele explosieven (uit WO II) noodzaken tot het uitvoeren van nader onderzoek, het nemen van extra maatregelen en zelfs het bijstellen van het plan.
Het MFC ligt centraal op het sportpark, met het front markant gericht op de aangrenzende provinciale weg. Het autoverkeer naar de nieuwe parkeerplaats bij het MFC (Bukestraat) is gescheiden van het langzaam verkeer (Langestraat).
Planvorming:
Bestemmingsplan
Onderzoeken:  akoestisch onderzoek industrielawaai, akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai,
onderzoek luchtkwaliteit, bodemonderzoek, asbestinventarisatie,
onderzoek geurhinder en veehouderij, onderzoek conventionele explosieven,
onderzoek bedrijven en milieuzonering, onderzoek stikstofdepositie, watertoets,
quickscan flora en fauna, ecologische advisering vleermuizen,
archeologisch onderzoek
Vergelijkbare projecten:
Basisschool De Meidoorn, Kerkdriel