Referentie 6 Ruimtelijke Ordening

 

Plan:
NIMBY-project Kanaalweg 5-8 (Westelijke Poort Asten)

Locatie:
Asten, gemeente Asten

Casus:
In het kader van het provinciale NIMBY-beleid (‘not in my backyard’) realiseren van uitbreidingsruimte voor bedrijven in combinatie met vermindering van hinder en verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Het NIMBY-beleid richt zich met name op oplossingen op de bestaande locatie. Dit kan door het treffen van extra voorzieningen in geval van milieuhinder of door het onder voorwaarden planologisch inpassen van de uitbreidingsplannen van de NIMBY-bedrijven.

Planopzet:
Uitbreiding en verplaatsing van de bedrijfskavels van 2 bedrijven (op- en overslagbedrijf/puinbrekerij en producent van diervoedingsmiddelen) in het buitengebied, in combinatie met een verlegging en verbetering van de ontsluitingsstructuur (op grotere afstand van burgerwoningen), natuurontwikkeling (Aa en Zuid-Willemsvaart) en landschappelijke inpassing. Verdere verbetering ruimtelijke kwaliteit door koppeling vaan beeldkwaliteitplan.Planvorming:
Bestemmingsplan (vertaling ontwerp voor toekomstige situatie en uitgevoerde onderzoeken in bestemmingsregeling met waarborgen voor verbetering ruimtelijke kwaliteit (ontsluitingsstructuur, landschappelijke inpassing, beeldkwaliteit)


Procedure:
Tegen het ontwerpbestemmingsplan is één zienswijze ingediend. Na vaststelling van het bestemmingsplan is geen beroep ingesteld tegen het plan.