Referentie 8 Ruimtelijke Ordening

 

Plan:
Energiefabriek Sleeuwijk

Locatie:
Sleeuwijk, gemeente Werkendam


Casus:
Ombouw tot een ‘energiefabriek’ van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi), om deze duurzaam en energieneutraal te kunnen laten werken. Daartoe wordt een slibvergistingsinstallatie en zonnepark aan de rwzi toegevoegd, waarmee het eigen slib van de rwzi en het slib van rwzi’s uit de omgeving kan worden verwerkt.

Planopzet:
De slibvergistingsinstallatie kan door een herinrichting van de rwzi binnen het huidige ruimtebeslag gerealiseerd worden. Het zonnepark wordt (tijdelijk) op in eigendom zijnde aangrenzende gronden gerealiseerd. Door middel van onderzoeken is aangetoond dat geen onaanvaardbare effecten voor de omgeving optreden. Door een goede landschappelijke inpassing past het complex binnen het cultuurhistorisch waardevolle landschap van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.


Planvorming:
Ruimtelijke onderbouwing voor het toestaan van slibvergisting bij de rwzi. Daarin beschreven het ontwerp voor de toekomstige situatie inclusief landschappelijke inpassing, de inpasbaarheid daarvan in de omgeving en de resultaten van de uitgevoerde onderzoeken.
Afzonderlijke ruimtelijke onderbouwing voor het tijdelijk toestaan van een zonnepark aansluitend aan de rwzi, binnen de nieuwe landschappelijke inpassing.

Vergelijkbare plannen:
Biovergister Oostlanderweg Middenmeer